ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 2-9-22

9ο  ΓΕΝΙΚΟ  ΛΥΚΕΙΟ   ΑΘΗΝΩΝ                    Σχολικό έτος: 2022-2023

Για την ολοκλήρωση της εγγραφής των μαθητών θα πρέπει οι κηδεμόνες να προσκομίσουν στο Σχολείο τα παρακάτω έγγραφα:

1.  Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του κηδεμόνα που πραγματοποίησε την εγγραφή του μαθητή/της μαθήτριας (επισυνάπτεται 👉 υπόδειγμα),

2.  Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/1986) του ετέρου κηδεμόνα (επισυνάπτεται 👉 υπόδειγμα),

3.  την εκτυπωμένη σελίδα της ηλεκτρονικής εγγραφής του μαθητή/της μαθήτριας  με το αποτέλεσμα κατανομής του /της στο Σχολείο μας (όποιοι κηδεμόνες την έχουν ήδη προσκομίσει δεν χρειάζεται να την επανεκτυπώσουν),

4.  φωτοαντίγραφο του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας του μαθητή/της μαθήτριας ή Πιστοποιητικό του Δήμου/Δημοτικής Ενότητας, στα Μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένος/η, εφόσον δεν έχει Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να προσκομίσουν οι κηδεμόνες, με αυτοπρόσωπη παρουσία τους στο Σχολείο, από την Τετάρτη 7/9/2022 έως και την Τρίτη 13/9/2022 και κατά τις ώρες 08:15-14:00.

Οι μαθητές/τις μαθήτριες της Α’ Τάξης θα πρέπει να προσκομίσουν και το Ατομικό Δελτίο Υγείας (επισυνάπτεται 👉 υπόδειγμα) σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά από συνεννόηση με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

Αν δεν υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης των παραπάνω δικαιολογητικών, μπορείτε να τα παραλαμβάνετε από το Σχολείο από τη Δευτέρα 5/9/2022.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Σχολείο.