ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 2025

(ΓΕΝΝΗΜΕΝΟΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2004)

  1. Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα στρατολογική νομοθεσία, οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2025 (γεννημένοι το έτος 2004) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2022 (από 2 Ιανουαρίου 2022 έως και 31 Μαρτίου 2022).
  2. Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί να γίνει με τους κάτωθι τρόπους:

α. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) από το μενού «Υποβολή Αιτημάτων / Κατάθεση Δελτίου Απογραφής» με χρήση κωδικών taxisnet.

β. Σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία (ΣΥ) ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα μέτρα πρόληψης της διασποράς της COVID-19.

γ. Σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για τους διαμένοντες στο εξωτερικό.

  1. Κατά την προσέλευση τους σε ΣΥ, ΚΕΠ ή Ελληνική Προξενική Αρχή οι στρατεύσιμοι θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίσουν πρωτότυπα τα παρακάτω δικαιολογητικά ή ευκρινή φωτοαντίγραφά τους.

α. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.

β. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ).

γ. Δημόσιο έγγραφο στο οποίο αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) ή βεβαίωση ΑΜΚΑ (μέσω του www.amka.gr).

  1. Όσοι στρατεύσιμοι αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας θα πρέπει να προσκομίσουν ή να υποβάλουν ηλεκτρονικά ιατρικές γνωματεύσεις ή βεβαιώσεις στις οποίες θα περιγράφεται με σαφήνεια η πάθησή τους.
  2. Ειδικά οι διαμένοντες στο εξωτερικό, εφόσον δεν διαθέτουν κάποιο από τα δικαιολογητικά της παραγράφου 3, πρέπει να προσκομίσουν κατά την απογραφή τους επίσημα ξενόγλωσσα έγγραφα απόδειξης της ταυτοπροσωπίας τους. Οι Προξενικές Αρχές, μετά την ηλεκτρονική καταχώριση των στοιχείων των στρατευσίμων, εκτυπώνουν τα Δελτία Κατάταξης τα οποία υπογράφονται από τους στρατεύσιμους και τα αποστέλλουν συγκεντρωτικά στις αρμόδιες Στρατολογικές Υπηρεσίες.
  3. Επισημαίνεται ότι οι στρατεύσιμοι, ανεξαρτήτως αν διαμένουν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, οφείλουν κατά την κατάθεση του Δελτίου Απογραφής να δηλώσουν υποχρεωτικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους (e-mail), προκειμένου να είναι δυνατή η άμεση ενημέρωσή τους αναφορικά με τις στρατολογικές τους υποχρεώσεις.
  4. Αποδεικτικό κατάθεσης δεν εκδίδεται από τις ΣΥ, τα ΚΕΠ ή τις Προξενικές Αρχές. Οι στρατεύσιμοι μπορούν να το εκτυπώσουν μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr) από το μενού «Υπηρεσίες – Πληροφορίες / Πληροφορίες για την Απογραφή μου».
  5. Όσοι δεν τηρήσουν τις ως άνω υποχρεώσεις θα υπέχουν τις παρακάτω διοικητικές κυρώσεις.

α. Ένα (1) μήνα πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής Δελτίου Απογραφής.

β. Δύο (2) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση μη υποβολής Δελτίου Απογραφής.

γ. Τρεις (3) μήνες πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σε περίπτωση αναγραφής στο Δελτίο Απογραφής ανακριβών στοιχείων ή κατάθεσης ανακριβών δικαιολογητικών.

  1. Οι μη εγγεγραμμένοι σε μητρώο αρρένων (αδήλωτοι), οι οποίοι υποχρεούνται να απογραφούν, προκειμένουν να θεωρηθούν ως εμπροθέσμως καταθέσαντες, οφείλουν μέχρι την 31η Μαρτίου 2022 να υποβάλουν στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας από την οποία προκύπτει ότι υπέβαλαν δικαιολογητικά για την εγγραφή τους σε μητρώα αρρένων. Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να απογραφούν εντός μηνός από την έκδοση της απόφασης εγγραφής τους στο μητρώο αρρένων.
  2. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την κατάθεση Δελτίου Απογραφής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις ΣΥ, στα ΚΕΠ ή στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού. Τα στοιχεία επικοινωνίας των ΣΥ είναι διαθέσιμα στο μενού «Επικοινωνία» του ιστοτόπου του Νομικού Σώματος (www.stratologia.gr).

Υπεύθυνη καθηγήτρια κα Πέδου Άννα Π.Ε.78